Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Regulaminy

Obowiązujący Regulamin Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Jaworze został przyjęty uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Treść regulaminu.

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE.

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres zadań oraz szczegółową organizację Powiatowego Centrum    Pomocy Rodzinie w Jaworze.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz. U. 2019, poz. 1507 ze zm.).
 2. Ustawie o wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.).
 3. Ustawie o pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz.821                   ze zm.).
 4. Centrum - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
 5. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Jaworskiego.
 6. Dyrektorze Centrum – należy przez to rozumieć dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
 7. Zastępcy dyrektora Centrum - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Jaworze .
 8. Kierowniku Działu - należy przez to rozumieć kierownika Działu pomocy społecznej.
 9. Placówce ,,Jaworowy Start” w Jaworze -  należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Jaworze Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Jaworowy Start” w Jaworze.
 10. Domu Dziecka w Bolkowie - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Dom Dziecka im. dr. H. Jordana w Bolkowie.
 11. Placówce O-W  należy przez to rozumieć Placówkę ,,Jaworowy Start” w Jaworze oraz Dom Dziecka w Bolkowie.
 12. Placówka - placówka opiekuńczo-wychowawcza.
 13. POIK - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworze.
 14. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Jaworze.
 15. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Jaworze.

§ 3

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Obszarem działania Centrum jest Powiat Jaworski.
 3. Siedzibą Centrum jest miasto Jawor.
 4. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

ROZDZIAŁ II.

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  CENTRUM.

§ 4

 1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:
 1. Dział administracyjno-księgowy, w skład którego wchodzą zespoły:
 1. finansowo-księgowy,
 2. administracyjno-kadrowy,
 3. samodzielne stanowisko ds. świadczeń.
 1. Dział pomocy społecznej, w skład którego wchodzą zespoły:
 1. ds. osób niepełnosprawnych i domów pomocy społecznej,
 2. ds. realizacji projektów z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania (zespół jest powoływany na okres realizacji danego projektu).
 1. Dział pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:
 1. zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
 2. samodzielne stanowisko ds. pieczy instytucjonalnej,
 3. mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
 1. Dział - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworze,
 2. Dział - Placówka „Jaworowy Start” w Jaworze,
 3. Dział - Dom Dziecka w Bolkowie.

 

ROZDZIAŁ III.

ZASADY  FUNKCJONOWANIA  CENTRUM.

§ 5

 1. Dyrektor Centrum organizuje pracę i reprezentuje Centrum na zewnątrz.
 2. W razie nieobecności dyrektora Centrum zastępuje go inna osoba upoważniona przez dyrektora na piśmie.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum należą wyłącznie do kompetencji dyrektora Centrum.
 4. Dyrektor Centrum wykonuje zadania statutowe przy pomocy zastępcy dyrektora oraz poszczególnych Działów, w skład których wchodzą zespoły i samodzielne stanowiska.
 5. Bezpośrednio podległe dyrektorowi Centrum są:
 • Dział administracyjno-księgowy,
 • Dział pomocy społecznej,
 • Dział Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworze,
 • Dział pieczy zastępczej,
 • Zespół ds. realizacji projektów z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania.
 1. Zastępcy dyrektora  podległe są:
 • Placówka ,,Jaworowy Start” w Jaworze,
 • Dom Dziecka w  Bolkowie.

  W przypadku braku zastępcy dyrektora Centrum powyższe Działy podlegają dyrektorowi Centrum.

 1. Za obsługę finansową Centrum odpowiada główny księgowy.
 2. Zastępca dyrektora Centrum oraz główny księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez dyrektora Centrum i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację.
 3. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje dyrektor Centrum lub inni upoważnieni przez niego pracownicy.

§ 6

 1. Zadania Centrum realizują pracownicy Centrum, stosownie do wewnętrznego podziału pracy.
 2. Wyszczególnienie zadań i obowiązków, ramy uprawnień i odpowiedzialności pracowników dyrektor określa w zakresach czynności pracowników.
 3. Każdy pracownik Centrum obowiązany jest przestrzegać zasad podporządkowania służbowego wynikającego z organizacji Centrum i szczegółowego podziału czynności.

ROZDZIAŁ IV.

PODZIAŁ  ZADAŃ  I  KOMPETENCJI.

§ 7

Zadania i kompetencje dyrektora:

 1. Kierowanie działalnością Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami Rady i Zarządu.
 2. Realizowanie zadań wynikających z wyznaczenia Centrum na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących  do właściwości Powiatu.
 4. Składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawianie  wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 5. Opracowywanie powiatowej oceny zasobów pomocy społecznej zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej.
 6. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 7. Sporządzanie sprawozdań właściwych dla realizacji zadań Centrum.
 8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu dotyczących zakresu działalności Centrum.
 9. Koordynowanie realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 10. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami, stowarzyszeniami oraz z osobami fizycznymi  i prawnymi działającymi  w zakresie pomocy społecznej.
 11. Współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
 12. Kompleksowe planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym.
 13. Prowadzenie polityki kadrowej wynikającej z prawa pracy.
 14. Zarządzanie mieniem powierzonym przez Powiat Jaworski.
 15. Wydawanie opinii o kandydatach na stanowisko kierowników jednostek pomocy społecznej.
 16. Wydawanie zarządzeń na podstawie obowiązujących aktów prawnych.
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

§ 8

Zadania i kompetencje zastępcy dyrektora Centrum:

 1. Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Placówki ,,Jaworowy Start” w Jaworze oraz Domu Dziecka  w Bolkowie.
 2. Zapewnienie wychowankom standardów opieki i wychowania oraz usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podejmowania czynności w zakresie zarządzania, a w szczególności dyscypliny pracy i dbałości o majątek placówki O-W, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych wyłącznie dla dyrektora Centrum.
 4. Zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez placówki O-W.
 5. Stwarzanie warunków do integracji społecznej wychowanków placówek   O-W poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb.
 6. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną  w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności placówek O-W, który następnie zatwierdzany jest przez dyrektora Centrum.
 8. Przyjmowanie interwencji i skarg wychowanków oraz ich rodzin i osób bliskich,   a następnie ich analiza i podejmowanie stosownych działań.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

§ 9

Zadania kierownika Działu pomocy społecznej:

 1. Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań Działu pomocy społecznej oraz nad realizacją zadań Zespołu ds. realizacji projektów z krajowych  i zagranicznych źródeł finansowania (podczas realizacji projektów).
 2. Kontrola nad funkcjonowaniem POIK, w tym przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji dot. POIK.
 3. Przygotowywanie dokumentacji dot. dochodzenia alimentów na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz w sprawach dot. opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 4. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
 5. Przygotowywanie wniosków i nadzór nad realizacją różnego rodzaju projektów finansowanych z krajowych i zewnętrznych środków pieniężnych, w tym środków unijnych.
 6. Kontrola nad realizacją zadań z zakresu pomocy uchodźcom i repatriantom.
 7. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczących realizowanych zadań.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i prowadzenie spraw dotyczących tego obszaru zadań.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Kontroli Zarządczej Centrum.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

§ 10

Zadania Działu administracyjno-księgowego.

Zespół administracyjno-kadrowy:

 1. Prowadzenie sekretariatu.
 2. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów.
 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum.
 4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze w zakresie organizowania staży dla osób bezrobotnych, prac interwencyjnych, itp..
 5. Przygotowywanie dokumentacji w sprawie służby przygotowawczej.
 6. Prowadzenie list obecności, kart urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich.
 7. Dokonywanie zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby Centrum.
 8. Prowadzenie dokumentacji archiwum zakładowego.
 9. Wykonywanie drobnych napraw oraz prac konserwatorskich w siedzibie Centrum.
 10. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń i otoczenia budynku.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

Zespół finansowo-księgowy:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie spraw finansowo – budżetowych.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Centrum. 
 3. Prowadzenie kasy Centrum.
 4. Przygotowywanie dokumentacji w zakresie:
 1. sporządzania list płac pracowników Centrum oraz prowadzenia kart wynagrodzeń,
 2. rozliczania rocznego pracowników z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 3. ustalania prawa do wypłat zasiłków rodzinnych, miesięcznego rozliczenia składek ZUS,
 4. sporządzania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych,
 5. prowadzenia ewidencji składników majątkowych oraz rozliczania inwentaryzacji.
 1. Obsługa finansowa rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wychowanków placówek wskazanych  w ustawie o pomocy społecznej.
 2. Obsługa finansowa rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w zakresie Programu 500+.
 3. Opracowywanie dokumentacji w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci   w pieczy zastępczej przez powiaty i gminy.
 4. Przygotowywanie projektów porozumień w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci pochodzących spoza powiatu a umieszczanych w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Jaworskiego.
 5. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczących spraw finansowych.
 6. Opracowywanie okresowych analiz, ocen, informacji oraz wniosków z wykonania budżetu w zakresie finansowym, opracowywanie dla Zarządu Powiatu materiałów informacyjnych oraz projektu budżetu w zakresie zadań własnych powiatu  i administracji rządowej realizowanych  przez Centrum.
 7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 8. Nadzór nad realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 9. Współpraca z wydziałem finansowo – księgowym Starostwa Powiatowego  w Jaworze.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

§ 11

Zadania Działu pieczy zastępczej.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Zapewnienie pobytu dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji w sprawie przyznawania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki  i na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
 3. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 4. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej   lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię   o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 5. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 6. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora   i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 7. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
 8. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,   w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
 10. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
 11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy       zastępczej.
 12. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w ustawie o pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 13. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach umieszczonych   w rodzinach zastępczych z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania  dla nich rodzin przysposabiających.
 14. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych, losowych lub zaplanowanego wypoczynku.
 15. Prowadzenie rejestru rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka  i zakwalifikowanych do ich prowadzenia.
 16. Opracowanie i realizacja Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej.
 17. Prowadzenie czynności z zakresu postępowań administracyjnych.
 18. Udzielanie informacji o sposobie zapewnienia miejsca w pieczy zastępczej  w przypadku konieczności interwencyjnego umieszczenia dziecka poza środowiskiem rodzinnym.
 19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

Samodzielne stanowisko  ds. pieczy instytucjonalnej:

 1. Zapewnienie pobytu dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej w  instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania pomocy  na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wychowanków placówek wskazanych w ustawie o pomocy społecznej.
 3. Realizacja Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej w zakresie pieczy    instytucjonalnej.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
 6. Prowadzenie czynności z zakresu postępowań administracyjnych.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

 1. Mieszkania chronione przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, którzy:
 • nie mają możliwości powrotu do swojej rodziny,
 • nie mogą nadal przebywać w placówce lub z osobami, które stanowiły rodzinę zastępczą,
 • wymagają wsparcia w procesie usamodzielnienia poprzez umieszczenie   w mieszkaniu chronionym. 
 1. Zasady funkcjonowania mieszkań chronionych oraz przyznawanie pobytu w tych mieszkaniach określają odrębne Regulaminy.

§ 12

Zadania Działu pomocy społecznej.

Zespół ds. osób niepełnosprawnych i  domów pomocy społecznej:

 1. Udział w opracowywaniu i realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności  i likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
 3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
 5. Prowadzenie spraw związanych z dofinasowaniem zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z rehabilitacją dzieci i młodzieży.
 7. Prowadzenie spraw o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, a także nadzór  nad ich funkcjonowaniem.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pobytu w Ośrodku Wsparcia  ,,Pod Zielonym Dębem” w Jaworze oraz nadzór nad działalnością Ośrodka.
 9. Realizacja Programu „Aktywny Samorząd”.
 10. Przygotowywanie decyzji w sprawie umieszczania osób w domu pomocy społecznej.
 11. Współpraca z innymi PCPR w zakresie umieszczania osób w domach pomocy społecznej na ich terenie.
 12. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w sprawach kwalifikacji do domów pomocy społecznej.
 13. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z działalnością POIK.
 15. Opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności dla Zarządu oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.
 16. Opracowywanie materiałów w zakresie statystycznych i sprawozdawczych.
 17. Nadzór nad funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.
 18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

§ 13

Zadania Zespołu ds. realizacji projektów z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania:

            Prowadzenie spraw dot. realizowanych projektów oraz zarządzanie projektami    (w okresie realizacji projektów).

ROZDZIAŁ V.

ORGANIZACJA, STRUKTURA I ZADANIA

POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZE.

 1. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany dalej ,,POIK”, jest Ośrodkiem  o zasięgu ponadgminnym, obejmuje teren Powiatu Jaworskiego. Podstawowym zadaniem POIK jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach nagłego kryzysu.
 2. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany dalej POIK, funkcjonuje  w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Jaworze, jako Dział Centrum.
 3. W jego skład wchodzą:
 • pracownicy wykonujący zadania z zakresu interwencji kryzysowej: psycholog, prawnik, terapeuta, specjalista pracy z rodziną,
 • mieszkanie chronione z lokalizacją w miejscowości Paszowice 119,
 • całodobowy telefon interwencyjny wraz z dyżurami psychologa.
 1. POIK zarządza Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze lub wyznaczona przez niego osoba.
 2. POIK świadczy usługi w formie:
 • udzielania szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 • zapewnienia bezpiecznego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz innych osób znajdujących się w nagłej sytuacji kryzysowej,                    
 • wsparcia, poradnictwa oraz konsultacji psychologa, prawnika, terapeuty dla ofiar przemocy oraz innych osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
 • reprezentowania interesów podopiecznych w instytucjach publicznych  i prywatnych,
 • udzielaniu informacji dotyczących funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się poradnictwem i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • szukania i zabezpieczenia miejsca pobytu w innym ośrodku osobie lub rodzinie, która wymaga zapewnienia bezpiecznego schronienia na dłuższy czas,
 • całodobowego dyżuru psychologa.
 1. Przy wykonywaniu swoich zadań POIK współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, Komendą Powiatową Policji w Jaworze, Sądem Rejonowym w Jaworze  i  w Kamiennej Górze, Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze, szkołami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi, pielęgniarkami medycyny szkolnej, służbą zdrowia oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.
 2. Przyjęcie do POIK oraz mieszkania chronionego określają odrębne Regulaminy.
 3. Dokumentacja POIK prowadzona jest w Centrum. Dokumenty OIK oznaczane będą symbolem PCPR.POIK.

ROZDZIAŁ VI.

PLACÓWKA  ,,JAWOROWY START”  W  JAWORZE.

DOM  DZIECKA  W  BOLKOWIE.

§ 14

Organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 1. Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi kieruje zastępca dyrektora Centrum, który jest odpowiedzialny za ich organizację i prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Zastępca dyrektora Centrum kieruje placówkami opiekuńczo-wychowawczymi przy pomocy wyznaczonych wychowawców koordynatorów.

§ 15

Placówka ,,Jaworowy Start”.

 1. Placówka ,,Jaworowy Start” w Jaworze jest placówką typu socjalizacyjnego, koedukacyjną przeznaczoną dla 14 wychowanków w wieku powyżej 10 r.ż.
 2. Do Placówki ,,Jaworowy Start” w Jaworze może zostać przyjęte dziecko młodsze w wyjątkowych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym jego stan zdrowia  lub dotyczy rodzeństwa.
 3. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na stemplach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaworowy Start” w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Piastowska 12/1

 1. Placówka używa tablicy urzędowej o treści:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaworowy Start” w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Piastowska 12/1

§ 16

Dom Dziecka w Bolkowie.

 1. Dom Dziecka w Bolkowie jest placówką typu socjalizacyjnego, koedukacyjną przeznaczoną dla 14 wychowanków w wieku powyżej 10 r.ż.
 2. Do Domu Dziecka w Bolkowie może zostać przyjęte dziecko młodsze  w wyjątkowych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym jego stan zdrowia lub dotyczy rodzeństwa.
 3. Siedzibą Domu Dziecka w Bolkowie jest miejscowość Bolków.
 4. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na stemplach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Dom Dziecka im. dr. H. Jordana w Bolkowie

59-420 Bolków, ul. Mickiewicza 2

 1. Placówka używa tablicy urzędowej o treści:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Dom Dziecka im. dr. H. Jordana w Bolkowie

59-420 Bolków, ul. Mickiewicza 2

§ 17

Zatrudnienie w placówce O-W.

 1. Placówka zatrudnia pracowników w wymiarze koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej opieki z uwzględnieniem ich wieku, stanu zdrowia  i etapu rozwojowego.
 2. Placówka zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Obowiązki pracowników określa dyrektor Centrum w zakresach obowiązków.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 5. W procesie opieki i wychowania dzieci uczestniczą wszyscy pracownicy placówki O-W.
 6. Pracownicy zatrudnieni w placówce O-W winni wykazywać należytą postawę  i dawać dobry przykład swoim zachowaniem.
 7. W placówce O-W zatrudnia się:
 1. pracowników merytorycznych:
 1. wychowawców,
 2. psychologa,
 3. pedagoga,
 4. terapeutów

- i innych specjalistów w zależności od potrzeb wynikających z sytuacji  wychowanków,

 1. pracowników obsługi (m.in. opiekunów, kucharzy, pracowników prac lekkich, magazynierów, kierowców) – w zależności od potrzeb placówki.

§ 18

Podział zadań i obowiązków w placówkach O-W.

 1. Wychowawca  koordynujący zobowiązany jest w szczególności do:
 • koordynowania i nadzoru nad przebiegiem procesu opiekuńczo-wychowawczego w placówce O-W,
 • koordynowania pracą wychowawców i innych specjalistów zatrudnionych w ramach realizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego wychowanków placówki,
 • nadzoru nad realizacją zadań związanych z procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków,
 • nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji wychowanków, zgodnie w wymogami przepisów prawa,
 • wykonywania innych zadań zleconych przez zastępcę dyrektora Centrum oraz dyrektora Centrum.
 1. Do zadań wychowawcy należy:
 • organizowanie pracy w grupie wychowawczej,
 • praca indywidualna z dzieckiem i kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
 • realizacja zadań wynikających z indywidualnego planu pomocy dziecku,
 • rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka,
 • praca z rodziną dziecka,
 • utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę,
 • inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny dziecka  i umożliwienie powrotu dziecka do tej rodziny,
 • utrzymywanie kontaktów z ośrodkami pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania rodziców dziecka,
 • prowadzenie karty pobytu dziecka,
 • opracowywanie we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną  planu pomocy dziecku,
 • prowadzenie dokumentacji dot. pracy z dzieckiem, stosownie do obowiązujących zapisów prawa,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez zastępcę dyrektora Centrum  i dyrektora Centrum.
 1. Do zadań psychologa należy:
 • przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka,
 • prowadzenie zajęć z wychowankami,
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce,
 • pomoc psychologiczna dla wychowanków potrzebujących wsparcia przy rozwiązywaniu trudności i problemów życiowych,
 • prowadzenie dokumentacji dot. pracy z dzieckiem,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez zastępcę dyrektora Centrum i dyrektora Centrum.
 1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • opracowywanie indywidualnej diagnozy pedagogicznej dotyczącej sytuacji dziecka: życiowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy,
 • współdziałanie z psychologiem i wychowawcą w opracowywaniu indywidualnych planów pomocy dziecku,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych,
 • pomoc wychowankom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych  i życiowych,
 • poradnictwo pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce,
 • prowadzenie dokumentacji dot. pracy z dzieckiem,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej procesu usamodzielnienia wychowanków placówki,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez zastępcę dyrektora Centrum i dyrektora Centrum.

Zadania poszczególnych pracowników określają zakresy czynności znajdujące się w ich teczkach akt osobowych.

§ 19

Ocena sytuacji dziecka.

 1. W placówce O-W działa Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej Zespołem, który spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Do zadań Zespołu należy:
 • ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
 • analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
 • modyfikowanie planu pomocy dziecku,
 • monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
 • ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
 • ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,
 • informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
 1. W skład Zespołu wchodzą:
 • zastępca dyrektora Centrum,
 • wychowawca koordynator,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
 • inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego,
 • rodzice dziecka, za wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich.
 1. Dwa razy w roku w posiedzeniach Zespołu biorą udział przedstawiciele sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodka adopcyjnego.
 2. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje pisemny wniosek  co do zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

§ 20

Procedury przyjęcia dziecka do placówki O-W i jego powrotu do rodziny.

 1. Do placówki O-W przyjmowane są dzieci na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, opiekuna prawnego,   na polecenie sędziego lub dowiezienia przez policję albo osoby stwierdzającej porzucenie dziecka, w przypadku zagrożenia jego zdrowia lub życia, przyjęcie  do placówki następuje bez skierowania.
 3. W przypadku, gdy do placówki przyjęte zostało dziecko w trybie określonym   w ustępie 2, zastępca dyrektora Centrum obowiązany jest niezwłocznie, nie później   niż w ciągu 24 godzin, powiadomić właściwy sąd rodzinny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze oraz właściwy ośrodek pomocy społecznej.
 4. Przyjmowanie dzieci do placówki O-W odbywa się przez całą dobę.
 5. Po przyjęciu dziecka do placówki O-W podejmuje się niezbędne działania zmierzające do uregulowania sytuacji dziecka.
 6. Pobyt dziecka w placówce trwa do momentu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny, albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej   lub rodzinie zastępczej na podstawie prawomocnego postanowienia sądu.
 7. W przypadku, gdy dziecko nie może powrócić do rodziny lub nie może  być umieszczone w rodzinie zastępczej czy adopcyjnej, pobyt w placówce trwa do uzyskania pełnoletności.
 8. Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w placówce  na dotychczasowych zasadach do 25 roku życia pod warunkiem kontynuacji  nauki szkolnej.
 9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce, zastępca dyrektora Centrum przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz powiadamia  w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, policję i sąd rodzinny nadzorujący wykonanie postanowienia, a także Wojewodę Dolnośląskiego  w przypadku dziecka cudzoziemców.

§ 21

Standardy opieki i wychowania w placówce O-W.

 1. Placówka O-W w zakresie działań socjalizacyjnych zapewnia:
 • tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 • poszanowanie podmiotowości dziecka,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka  z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami,
 • prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych rekompensujących brak wychowania  w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego,
 • kształtowanie u dzieci nawyków i naukę zachowań prozdrowotnych,
 • naukę organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • organizację dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku.
 1. Placówka O-W zapewnia dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej oraz niezbędne leki, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne – stosownie do potrzeb dzieci.
 2. Placówka O-W zapewnia wychowankom wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. Dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz  napojów zapewniony jest przez całą dobę.
 3. Wychowanków placówki O-W wyposaża się w odpowiednią odzież - dostosowaną do wieku i warunków atmosferycznych, środki higieny osobistej, podręczniki i inne pomoce szkolne dla wychowanków realizujących obowiązek szkolny.
 4. Placówka O-W zapewnia zabawki – odpowiednie  do wieku wychowanków.
 5. Placówka O-W zapewnia kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci  od 5 r. ż., w wysokości określonej w rozporządzeniu  w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Szczegółowe zasady wypłacania kwot określa odrębny regulamin.
 6. Placówka O-W zapewnia wychowankom:
 • pokój do spotkań z osobami odwiedzającymi,
 • kuchnię i kuchnię podręczną,
 • jadalnię,
 • pokoje sypialne (osobno dla dziewcząt i chłopców), właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia,
 • łazienki w liczbie umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność  i zgodność z zasadami higieny,
 • odpowiednio wyposażone pomieszczenie do nauki, zajęć terapeutycznych i odpoczynku.

§ 22

Dokumentacja dzieci.

 1. W placówce O-W dla każdego dziecka prowadzi się:
 1. plan pomocy dziecku,
 2. kartę pobytu, która zawiera:
  1. opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
  2. opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce O-W i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki,
  3. informacje o przebiegu kontaktów placówki O-W ze szkołą, do której uczęszcza dziecko oraz jego nauki szkolnej,
  4. opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem samodzielności dziecka i jego stanu emocjonalnego,
  5. informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym zdrowia psychicznego,
  6. informacje o lekach podawanych dziecku,
  7. informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym szpitalu psychiatrycznym,
  8. informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,
  9. opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka w tym z asystentem rodziny,
 3. kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga,
 4. arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
 1. Kartę pobytu dla dzieci uzupełnia się co miesiąc, w interwencji co dwa tygodnie.
 2. W placówce O-W prowadzi się ewidencję dzieci, która zawiera:
  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. datę i miejsce urodzenia dziecka,
  3. adres ostatniego miejsca zamieszkania,
  4. aktualny adres zamieszkania rodziców lub jego opiekunów prawnych.
 3. W placówce O-W prowadzi się księgę meldunkową wychowanków.
 4. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji wychowanka  odpowiada wychowawca kierujący jego procesem wychowawczym oraz osoba kierująca  placówką O-W.

ROZDZIAŁ VII.

TRYB  ZŁATWIANIA  SPRAW,

PRZYJMOWANIE,  ROZPATRYWANIE  ORAZ  ZAŁATWIANIE

SKARG  I  WNIOSKÓW.

§ 23

 1. Pracownicy Centrum zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, w innych przepisach i zgodnie z procedurami wewnętrznymi przyjętymi przez Centrum.
 2. W sprawach dotyczących skarg, odwołań i zażaleń stosuje się przepisy ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów Centrum w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Centrum.

§ 24

 1. Dyrektor Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach pracy Centrum.
 2. Pracownicy Centrum przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Centrum.

ROZDZIAŁ VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 25

Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze Uchwały Zarządu Powiatu w Jaworze.

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 787
Utworzono dnia: 05.07.2021
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 09.12.2021 10:18, Administrator
  Edycja strony: Regulaminy
 • 05.07.2021 22:11, Administrator
  Dodanie strony: Regulaminy

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze