Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 r. - część finansowa

Realizacja budżetu w 2020 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze -wydatki.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020

520,00

513,50

2

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

557 000,00

557 000,00

3

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

51 713,00

51 713,00

4

Składniki na ubezpieczenie społeczne

4110

98 000,00

98 000,00

5

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4120

12 000,00

11 954,41

6

Wpłaty na PFRON

4140

4 000,00

3 876,00

7

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

5 500,00

4 066,24

8

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

43 390,00

43 390,00

9

Zakup energii

4260

20 000,00

20 000,00

10

Zakup usług remontowych

4270

0,00

0,00

11

Zakup usług zdrowotnych

4280

630,00

510,00

12

Zakup pozostałych usług

4300

54 436,00

54 394,97

13

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

4360

3 400,00

3 261,76

14

Podróże służbowe krajowe

4410

1 500,00

1 205,90

15

Różne opłaty i składki

4430

2 400,00

2 400,00

16

Odpisy na ZFŚS

4440

32 000,00

31 920,00

17

Opłaty za rzecz budżetów jst

4520

3 020,00

3 017,28

18

Szkolenia pracowników

4700

529,00

529,00

RAZEM

890 038,00

887 752,06

 Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO „Inwestycja w siebie szansą           na lepsze jutro” - wydatki.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3119

29 004,00

29 004,00

2

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017

195 734,00

195 734,00

3

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019

22 619,90

22 619,90

4

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4047

8 064,00

8 064,00

5

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4049

936,00

936,00

6

Składniki na ubezpieczenie społeczne

4117

32 756,56

32 756,56

7

Składniki na ubezpieczenie społeczne

4119

3 801,65

3 801,65

8

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4127

3 131,07

3 131,07

9

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4129

363,39

363,39

10

Wynagrodzenia bezosobowe

4177

22 139,75

22 139,75

11

Wynagrodzenia bezosobowe

4179

2 569,26

2 569,26

12

Zakup pozostałych usług

4307

159 436,34

159 436,34

13

Zakup pozostałych usług

4309

18 258,90

18 258,90

14

Podróże służbowe krajowe

4417

3 915,96

3 915,96

15

Podróże służbowe krajowe

4419

454,48

454,48

16

Różne opłaty i składki

4437

37,25

37,25

17

Różne opłaty i składki

4439

4,32

4,32

RAZEM

503 226,83

503 226,83

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020

1 000,00

947,54

2

Świadczenia społeczne (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki)

3110

95 200,00

94 300,73

3

Dodatek do zryczałtowanej kwoty (500+)

3110

337 621,00

308 669,16

4

Inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe dla wychowanków)

3260

11 400,00

10 971,00

5

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

1 057 547,00

1 056 022,81

6

Koszty obsługi (500+)

4010

3 379,00

3 086,69

7

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

75 630,00

75 159,75

8

Składniki na ubezpieczenie społeczne

4110

185 000,00

182 327,72

9

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4120

18 400,00

18 362,24

10

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

18 000,00

17 767,21

11

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

169 032,00

161 461,25

12

Zakup środków żywności

4220

108 963,00

107 673,82

13

Zakup energii

4260

140 000,00

139 709,24

14

Zakup usług remontowych

4270

281 400,00

280 636,28

15

Zakup usług zdrowotnych

4280

2 000,00

531,50

16

Zakup pozostałych usług

4300

92 000,00

88 458,19

17

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

4360

7 000,00

7 000,00

18

Podróże służbowe krajowe

4410

2 760,00

2 758,59

19

Różne opłaty i składki

4430

5 268,00

4 698,98

20

Odpisy na ZFŚS

4440

38 900,00

38 886,00

21

Podatek od nieruchomości

4480

4 732,00

4 732,00

22

Opłaty na rzecz budżetów jst

4520

20 000,00

19 887,84

23

Szkolenia pracowników

4700

350,00

350,00

RAZEM

2 675 582,00

2 624 398,54

Placówki dochody.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Dochody z najmu i dzierżawy

0750

1 000,00

1 004,55

2

Wpływy z usług

0830

54 000,00

55 995,02

3

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień

2900

250 000,00

561 224,26

4

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień

2320

447 000,00

465 287,38

Razem:

752 000,00

1 083 511,21

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Karta Polaka

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Świadczenia społeczne

3110

38 610,00

38 610,00

2

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

1 000,00

1 000,00

3

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

150,00

150,00

Razem:

39 760,00

39 760,00

              Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób     objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4130

33 000,00

28 737,00

              Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze – wydatki.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst

2320

236 000,00

236 000,00

2

Świadczenia społeczne (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie)

3110

1 212 880,00

1 209 913,98

3

Dodatek do zryczałtowanej kwoty (500+)

3110

536 680,00

531 948,37

4

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

54 021,00

53 753,06

5

Koszty obsługi (500+)

4010

5 320,00

5 319,48

6

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

7 300,00

7 300,00

7

Składki na ubezpieczenie społeczne

4110

33 113,00

32 587,10

8

Fundusz Pracy

4120

1 700,00

1 652,42

9

Wynagrodzenia bezosobowe

4170

126 500,00

126 149,45

10

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

3 800,00

3 264,68

RAZEM

2 217 314,00

2 207 888,54

              Dochody:

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień

2900

270 000,00

311 711,49

2

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień

2320

90 000,00

102 743,01

RAZEM

325 000,00

408 102,57

 Rozdział 85504   – Wspieranie rodziny

 • Rządowy Program „Dobry Start”.
 • Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Świadczenia społeczne

3110

40 500,00

36 600,00

2

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

1 350,00

1 220,00

3

Zakup materiałów i wyposażenia

4217

270 821,13

270 466,45

4

Zakup materiałów i wyposażenia

4219

50 513,87

50 447,71

RAZEM

363 185,00

358 734,16

Rozdział 85220 – Jednostka specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

10 000,00

10 000,00

2

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

391,00

391,00

3

Składniki na ubezpieczenie społeczne

4110

2 731,00

2 532,84

4

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4120

59,00

58,80

5

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

3 200,00

3 199,03

6

Zakup energii

4260

12 000,00

11 497,11

7

Zakup usług remontowych

4270

1 000,00

600,00

8

Zakup usług pozostałych

4300

2 730,00

2 723,52

9

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4400

2 640,00

2 440,00

10

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4520

2 330,00

2 330,00

RAZEM

37 081,00

35 772,30

              Dochody:

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Dochody z najmu i dzierżawy

0750

7 080,00

12 262,54

2

Wpływy z usług

0830

614,00

614,27

3

Wpływy z różnych dochodów

0970

2 400,00

2 016,00

RAZEM

10 094,00

14 892,81

              Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan

Wykonanie

1

Zakup materiałów i wyposażeń

4210

250,00

250,00

2

Zakup usług pozostałych

4300

17 100,00

17 100,00

RAZEM

17 350,00

17 350,00

Wykonanie budżetu ogółem:

Plan                 6 794 438,83

Wydatki           6 721 480,43

Dochody         2 592 345,04

 

Dochody za 2020 ogółem:

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień (placówki opiekuńczo-wychowawcze)

561 224,26

2

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (placówki opiekuńczo-wychowawcze)

465 287,38

3

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień (rodziny zastępcze)

311 711,49

4

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze)

102 743,01

5

Dochody z najmu garaży

13 267,09

6

Wpływy z różnych dochodów – opłaty mieszkanie chronione

2 016,00

7

Nawiązki sądowe

31 461,19

 

Darowizny 

5 500,00

8

Zwroty za usługi

56 609,29

9

Projekt „Inwestycje w siebie szansą na lepsze jutro”

570 772,80

10

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

17 350,00

11

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

320 914,16

12

Odsetki bankowe

1 446,19

13

Zwrot świadczeń nienależnych

553,69

14

Odsetki za nieterminowe wpłaty

1 488,49

15

Dotacja celowa na remont pomieszczeń w budynku internatu w Bolkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej

130 000,00

Razem:

2 592 345,04

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 559
Utworzono dnia: 09.12.2021
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 09.12.2021 12:21, Administrator
  Edycja strony: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 r. - część finansowa
 • 09.12.2021 12:21, Administrator
  Edycja strony: Sprawozdanie z działalności PCPR - część finansowa
 • 09.12.2021 12:21, Administrator
  Edycja strony: Sprawozdanie z działalności PCPR - część finansowa

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze