Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. zarządzania nieruchomosciami

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie  art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz.305 ).

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

ul. Szpitalna 12 A

59-400 Jawor

OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  STANOWISKO SPECJALISTA  ds.  ZARZĄDZANIA  NIERUCHOMOŚCIAMI

w wymiarze 1 etatu

(możliwe zatrudnienie w mniejszym wymiarze czasu pracy lub praca w ramach zlecenia)

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie.
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadać wykształcenie min. średnie (ekonomiczne) i doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 5. Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na danym stanowisku:

 1. Znajomość przepisów prawa  ( ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych,  ustawa o pracownikach samorządowych oraz  przepisy wykonawcze do tych ustaw).
 2. Biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office).
 3. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z administrowaniem nieruchomości   będących w trwałym zarządzie Centrum, w szczególności przeprowadzanie wizji lokalnych nieruchomości, podejmowanie czynności mających na celu usunięcie awarii oraz jej przyczyn i skutków.
 2. Nadzór nad firmami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, prace porządkowe oraz bieżącej konserwacji).
 3. Monitorowanie zmian w przepisach i wdrażanie się w aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu spraw budżetowych, jak i merytorycznych, stanowiących podstawę realizacji zadań na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości.
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Centrum.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat. od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 7.30 do 15.30.
 2. Miejsce pracy – siedziba PCPR w Jaworze przy ul. Szpitalnej 12 a w Jaworze (docelowo  w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7).
 3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca samodzielności i wyjazdów  w teren w obrębie powiatu jaworskiego. 
 4. Praca na stanowisku wiąże się z częstym kontaktem z ludźmi w związku z czym wymagać będzie od pracownika zatrudnionego na tym stanowisku kultury osobistej, odporności na stres , bardzo dobrej organizacji pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Jaworze w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia był niższy niż 6 %.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o pierwszeństwie w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej BIP PCPR w Jaworze lub w siedzibie PCPR w Jaworze).
 2. List motywacyjny – odręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu .
 5. Osoba niepełnosprawna może złożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, stanowisko którego dotyczy niniejsze ogłoszenie  nie jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym w związku z czym ma zastosowania art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.  

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 5 maja 2023 r. do godz. 14.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Jaworze ul. Szpitalna 12 a, w sekretariacie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

„Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami” .

Za datę złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze reprezentowane przez Dyrektora                               nr tel. 76-871-14-10, e-mail pcprjawor@poczta.fm
 2. Dyrektor  PCPR w Jaworze wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt pod nr 76-871-14-10 wew. 18 lub e-mail : m.watrucka@pcpr-jawor.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru.
 4. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 7. przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
 8. p przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej.
 1. Nieodebrane przez Panią/Pana osobiście dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:
 1. 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku nie zakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury           w protokole naboru,
 2. 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osoba wyłonioną w drodze naboru – w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim, bądź kolejnym miejscu.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod  adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 .
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art.22 w/w rozporządzenia.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Jaworze

 

Załączniki:

Informacja o wyniku naboru z dnia 15 maja 2023 r.

Utworzono dnia 15.05.2023, 11:45

Formularz aplikacyjny

Utworzono dnia 14.04.2023, 09:11

Informacje

Liczba wyświetleń: 407
Utworzono dnia: 14.04.2023
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Wytworzono:
14.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 15.05.2023 11:45, Marta Wątrucka
  Dodanie załącznika: Informacja o wyniku naboru z dnia 15 maja 2023 r.
 • 14.04.2023 09:11, Administrator
  Dodanie załącznika: Formularz aplikacyjny
 • 14.04.2023 09:10, Administrator
  Usunięcie załącznika: Załącznik

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze