Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności – stan na 3 lipca 2023 r.

Dostępność strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Telefon: 76 871-14-11

Mail: pcprjawor@poczta.fm

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jednostką kieruje:

Izabela Aniołek tel.: 76 871-14-11

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Siedziba Główna -  budynek w Jaworze, ul. Starojaworska 7.

Dostępność architektoniczna - w budynku znajduje się winda (wejście do windy od podwórka, od ul. Limanowskiego). 

Poza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze (PCPR), które realizuje zadania z zakresu pieczy zastepczej, pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej, w  budynku funkcjonują trzy instytucje, w tym dwie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Są to:

 1. Ośrodek Wsparcia ,,Pod Zielonym Dębem” w Jaworze - pater budynku.
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworze - I piętro.
 3. PCPR w Jaworze - II i III pietro.

Ośrodek Wsparcia znajduje się na wysokim parterze. Prowadzą do niego schody. Bariera została zniwelowana poprzez montaż krzesełka schodowego.

Na poziomie Ośrodka brak jest barier architektonicznych.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej znajduje się na I piętrze. Na poziomie Warsztatu brak barier architektonicznych.

 

PCPR w Jaworze zlokalizowane jest na II i III pietrze budynku. Brak barier architektonicznych.

 

Jeśli chodzi o dostępność informacyjno-komunikacyjną oraz w zakresie cyfrowym, w/w jednostki zapewniają możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego.

 

2. Budynek - Jawor, ul. Szpitalna 12a.

Budynek jednopoziomowy, nie posiada barier architektonicznych, przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd, poręcze, odpowiednia szerokość drzwi i korytarza, toaleta dla klientów dostosowana do potrzeb osóbz niepełnosprawnościami, brak progów, przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek).

Obecnie budynek nie użytkowany.

 

3. Budynek w Kaczorowie, ul. Kamiennogórska 9.

W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów i progów, które nie są zniwelowane, a sam budynek nie jest wyposażony w żadne urządzenia, które w sposób alternatywny zaspokoją potrzeby osób z ograniczoną mobilnościączy dysfunkcją wzroku i słuchu.

Obecnie budynek nie użytkowany.

 

4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Jaworowy Start” w Jaworze, ul. Piastowska 12.

Budynek wielopoziomowy, (parter i dwa pietra). W budynku poza Placówką ,,Jaworowy Start” znajduje się placówkatypu rodzinnego (I piętro). W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów i progów, które nie są zniwelowane, a sam budynek nie jest wyposażony w żadne urządzenia, które w sposób alternatywny zaspokoją potrzeby osób z ograniczoną mobilnością czy dysfunkcją wzroku i słuchu.

Z Placówką ,,Jaworowy Start” można kontaktować się osobiście, telefoniczniei mailowo.

 

5. Budynek biurowo – garażowy w Jaworze, ul Piłsudskiego 10a.

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Część biurowa posiada barierę w postaci schodów i progów, która nie jest w żaden sposób zniwelowana.  Część garażowa jest jednopoziomowa, w której znajdują się garaże.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 668
Utworzono dnia: 03.12.2021
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Wytworzono:
I.A.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 05.07.2023 10:25, Administrator
  Edycja strony: DOSTĘPNOŚĆ
 • 05.07.2023 10:24, Administrator
  Edycja strony: DOSTĘPNOŚĆ
 • 05.07.2023 10:23, Administrator
  Edycja strony: DOSTĘPNOŚĆ

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze