Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Raport o stanie dostępności.

                                                                  Jawor, dnia 7 grudnia  2021 r.

Samoocena dot. stanu wdrożenia ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z raportem o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

           PCPR w Jaworze w ramach trwałego zarządu administruje sześcioma nieruchomościami. Dostosowanie tych nieruchomości pod kątem minimalnych wymagań dotyczących dostępności przedstawia się następująco:

1. PCPR w Jaworze – siedziba główna, Jawor, ul. Szpitalna 12a.

Budynek parterowy, nie posiada barier architektonicznych, przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd, poręcze, odpowiednia szerokość drzwi i korytarza, toaleta dla klientów dostosowana do potrzeb osóbz niepełnosprawnościami, brak progów, przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek). W budynku i na terenie obok brak jest ułatwień dla osóbz niepełnosprawnością wzroku np. płyt prowadzących, nie ma także napisów w alfabecie Braille’a. Pomieszczenia biurowe są małe, co utrudnia obsługę osób poruszających się na wózku czy za pomocą kul. Z jednostką można kontaktować się telefonicznie (stacjonarnie i komórkowo) oraz mailowo, za pośrednictwem platformy EPUAP oraz SOW (sprawy PFRON). Strona internetowa jednostki częściowo dostosowana dla potrzeb osób niedowidzących oraz niewidzących (możliwość powiększenie czcionki, kontrast).

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. dr. H. Jordana w Kaczorowie, ul. Kamiennogórska 9.

W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów i progów, które nie są zniwelowane, a sam budynek nie jest wyposażony w żadne urządzenia, które w sposób alternatywny zaspokoją potrzeby osób z ograniczoną mobilnością czy dysfunkcją wzroku i słuchu. Z uwagi na przeniesienie placówki do nowej siedziby budynek nie jest używany i nie planuje się żadnych prac w zakresie barier architektonicznych.

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Jaworowy Start” w Jaworze,  ul. Piastowska 12.

Budynek wielopoziomowy, (parter i dwa pietra). W budynku poza Placówką ,,Jaworowy Start” znajduje się placówka typu rodzinnego (I piętro). W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów i progów, które nie są zniwelowane, a sam budynek nie jest wyposażony w żadne urządzenia, które w sposób alternatywny zaspokoją potrzeby osób z ograniczoną mobilnością czy dysfunkcją wzroku i słuchu. Planowane jest, aby w tym roku zmodernizować jedno z wejść do budynku, które będzie dostosowane do potrzeb dziecka poruszającego się na wózku. Oraz montaż poręczy i w miarą możliwości likwidację progów. Wskazany zakup schodołazu lub montaż windy zewnętrznej (platformy) dla potrzeb placówki znajdującej się na I piętrze budynku.

Z Placówką ,,Jaworowy Start” można kontaktować się osobiście, telefoniczniei mailowo.

4. I piętro w budynku w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza 2 (dawny internat).

PCPR w Jaworze administruje I piętro budynku. Wykonano remont pomieszczeń na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Kaczorowie. Obecnie trwają prace mające na celu podłączenie internetu i telefonu oraz wprowadzenie odpowiedniego oznakowania z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.W związku z tym, iż nowa placówka mieści się na I piętrze budynku,konieczny będzie zakup schodołazu. Należy także zamontować uchwyty i poręcze w pomieszczeniach placówki.

5. Budynek w Jaworze, ul. Starojaworska 7 (dawna bursa, administrowany od stycznia 2021 r.

W budynku występują bariery architektoniczne: schody, progi. Bariera w postaci schodów, począwszy od poziomu Ośrodka Wsparcia, nie jest w żaden sposób zniwelowana. Schody i klatka schodowa wymagają remontu: montaż płytek antypoślizgowych i  poręczy. Konieczne jest zamontowanie platformy lub krzesełka, aż do II pietra, gdzie planuje się przenieść siedzibę PCPR w Jaworze lub montaż windy zewnętrzne.  II i III piętro budynku nie są w żaden sposób dostosowane do potrzeb osóbz problemami w poruszaniu się, z niepełnosprawnością słuchową czy wzrokową. Likwidacja tych barier powinna być przeprowadzona równocześnie z remontem budynku w celu zmiany siedziby PCPR.

6. Budynek biurowo – garażowy w Jaworze, ul Piłsudskiego 10a.

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Część biurowa posiada barierę w postaci schodów i progów, która nie jest w żaden sposób zniwelowana.  Wykorzystywana obecnie jako składnica dokumentów przez Powiatowy Urząd Pracy  w Jaworze. Część garażowa jest jednopoziomowa, w której znajdują się garaże. Obecnie trwa postepowanie, którego celem jest zmiana przeznaczenia budynku.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 508
Utworzono dnia: 03.12.2021
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 09.12.2021 08:59, Administrator
  Edycja strony: Raport o stanie dostępności.
 • 03.12.2021 08:11, Administrator
  Dodanie strony: Raport o stanie dostępności.

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze