Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Na podstawie  art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz.305 ).

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

ul. Szpitalna 12 A

 59-400 Jawor

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO  

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w wymiarze 1 etatu  

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

 I.  Wymagania niezbędne:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie.
 2. Posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalna, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, albo
 • na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 1. Posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych:
 • Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu/jej zawieszona ani ograniczona,
 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego/niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 1. Posiadać zdolność do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa  (ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy  Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych oraz  przepisy wykonawcze do tych ustaw),
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym, kierowanie zespołem pracowników,
 • biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office),
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia, zdolności negocjacyjne, odporność na stres, dyspozycyjność,
 • skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat. B).

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawowanie nadzoru, a w szczególności kierowanie i nadzorowanie działalności merytorycznej komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze:

 • Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  „Jaworowy Start” w Jaworze,
 • Domu Dziecka im. H. Jordana  w Bolkowie.

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania komórek organizacyjnych wymienionych w pkt.1, a w szczególności:

 1. Właściwej organizacji pracy, czuwanie nad terminowością i zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania zadań podległych komórek organizacyjnych.
 2. Czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania podległych komórek organizacyjnych.
 3. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników podległych komórek organizacyjnych lub innych pracowników               w zakresie ustalonym przez Dyrektora PCPR w Jaworze.
 4. Przygotowywanie materiałów do sprawozdań, diagnoz, ewaluacji programów itp. na temat działalności podległych komórek organizacyjnych.
 5. Nadzorowanie terminowości i sposobu załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracy podległych pracowników i komórek organizacyjnych.
 6. Udział w ocenie sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo– wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Jaworskiego.
 7. Diagnoza zapotrzebowania na środki finansowe, planowanie i monitorowanie wydatków placówek.
 8. Nadzór nad spełnieniem w placówkach określonych przez przepisy prawa, wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników, dokumentacji, zasad opieki nad wychowankami, zaspokajania potrzeb wychowanków, warunków lokalowych w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-higienicznych oraz technicznych.
 9. Zastępowanie Dyrektora PCPR w Jaworze w realizacji jego obowiązków w czasie jego nieobecności w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków tych placówek.
 10. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność podległych komórek organizacyjnych.
 11. Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań opisanych w pkt. 1-7.
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PCPR w Jaworze.

 

IV.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. Umowa o pracę.
 2. Nienormowany wymiar czasu pracy – pełny etat.
 3. Miejsce pracy :
 • siedziba Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  „Jaworowy Start” w Jaworze,
 • siedziba Domu Dziecka im. H. Jordana.
 1. Rodzaj pracy – praca przy komputerze powyżej 4 godzin, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz dyspozycyjności z uwagi na konieczność częstych wyjazdów służbowych.
 2. Praca na stanowisku wiąże się z częstym kontaktem z ludźmi w związku z czym wymagać będzie od pracownika zatrudnionego na tym stanowisku kultury osobistej, odporności na stres (praca wymagająca podzielności uwagi, wielozadaniowa), umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Jaworze w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia był niższy niż 6 %.

 VI. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej BIP PCPR w Jaworze lub w siedzibie PCPR w Jaworze).
 2. List motywacyjny – odręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego stażu.
 5. Osoba niepełnosprawna może złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność z tym zastrzeżeniem, że stanowisko, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.  

VII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 11 lutego 2022 r. (piątek) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze ul. Szpitalna 12 a, w sekretariacie – w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca dyrektora do spraw instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Podać na kopercie: adres i numer telefonu składającego ofertę.

 

Za datę złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

           

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ) informuję :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze reprezentowane przez Dyrektora nr tel. 76-871-14-11,e-mail pcprjawor@poczta.fm
 2. Dyrektor  PCPR w Jaworze wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt pod nr 76-871-14-10 wew. 18 lub e-mail : m.watrucka@pcpr-jawor.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru.
 4. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • Przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
 • W przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej.
 1. Nieodebrane przez Panią/Pana osobiście dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:
 • 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku nie zakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,
 • 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osoba wyłonioną w drodze naboru  – w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim, bądź kolejnym miejscu.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod  adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art.22 w/w rozporządzenia.

 

Załączniki:

Załącznik

Utworzono dnia 26.01.2022, 19:03

Informacje

Liczba wyświetleń: 624
Utworzono dnia: 26.01.2022
Dokument wprowadził:
IA
Dokument opublikował:
IA
Dokument wytworzył:
AM
Wytworzono:
24.01.2022 r.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR

Historia publikacji

 • 27.01.2022 13:00, Administrator
  Edycja strony: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 • 26.01.2022 19:03, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik
 • 26.01.2022 19:01, Administrator
  Edycja strony: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze