Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH o wartości poniżej 130 000 zł

                                                                                   Jawor, dnia 18 września 2023 r.

PCPR.ZP.SJ.1/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

o wartości poniżej 130 000 zł

 1. Zamawiający.

POWIAT JAWORSKI – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej budynku - siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworzeprzy ul. Starojaworskiej 7.

Roboty budowlane obejmują część budynku – wejście od strony podwórka od ul. Limanowskiego.

Zakres niezbędnych robót obejmuje :

 • odkopanie budynku do poziomu posadowienia fundamentów,
 • oczyszczenie ścian fundamentowych i wykonanie obrzutki cementowo-wapniowej,
 • wykonanie i zabezpieczenie izolacji,
 • ułożenie drenażu wraz z wykonywaniem studni drenarskiej i wstawieniem pompy,
 • zasypanie wraz z zagęszczeniem,
 • prace porządkowe i odtworzeniowe,
 • wywóz i utylizacja odpadów.
 1. Wizja lokalna i dostęp do dokumentacji technicznej budynku są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem: 76 871-14-11
 1. Planowany termin wykonania robót:        17 listopada 2023 r.
 1. Kryterium oceny ofert:                             100 % cena.
 1. Oczekiwana przez zamawiającego forma płatności: przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury.
 1. Termin składania ofert:                            do dnia 29 września 2023 r.
 1. Sposób składania ofert:
  • osobiście w siedzibie PCPR w Jaworze od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30 w pokoju nr 1 (sekretariat),
  • za pośrednictwem poczty na adres: 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7,
  • e-mailem na adres: pcprjawor@poczta.fm
 2. Wykaz informacji i dokumentów jakie powinien przedłożyć oferent wraz z ofertą:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze będzie przetwarzało dane osobowe w  związku z realizacją postepowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130000 zł pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej budynku - siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze  przy ul. Starojaworskiej 7.
 2. Administratorem danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod numerem telefonu 76-871-14-11 wew. 18, pisemnie na adres PCPR w Jaworze: 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7 oraz na adres e-mail: m.watrucka@pcpr-jawor.pl  
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny tzn.: przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania o udzielenie  w/w zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy i roboty  budowlane. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia  lub obrony roszczeń, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Odbiorcami  danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,  w szczególności: podmioty świadczące na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze usługi prawne, informatyczne, audytowe, pocztowe i inne (platforma zakupowa),
  2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoby, których danych będą przetwarzane w związku z realizacją w/w zamówienia publicznego mają  prawo do: 
 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Osobom, o których mowa w pkt. 7 przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku powzięcia  informacji  o niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Załączniki:

klauzula RODO

Utworzono dnia 18.09.2023, 08:54

zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 18.09.2023, 08:53

Informacje

Liczba wyświetleń: 57
Utworzono dnia: 18.09.2023
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Wytworzono:
18.09.2023 r.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 18.09.2023 08:54, Administrator
  Dodanie załącznika: klauzula RODO
 • 18.09.2023 08:53, Administrator
  Dodanie załącznika: zaproszenie do składania ofert
 • 18.09.2023 08:50, Administrator
  Edycja strony: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH o wartości poniżej 130 000 zł

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze