Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT POMIESZCZEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE  O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

 

Znak sprawy: PCPR.ZP.SJ7.1/2024

Zamawiający: Powiat Jaworski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,

59-400 Jawor, ul.   Starojaworska 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. ,,Remont pomieszczeń położonych w piwnicy budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiot zamówienia wykonanie toalety, remont korytarza i schodów oraz doprowadzenie wody do  jednego z pomieszczeń - zlokalizowanych w piwnicy budynku Centrum przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze.

W ramach w/w robót należy wykonać:

 • instalację elektryczną,
 • Instalację wodno-kanalizacyjną w toalecie,
 • podłączenie wody w jednym z pomieszczeń,
 • montaż umywalki, baterii i zabudowanej muszli toaletowej na stelażu,
 • montaż 3 sztuk drzwi,
 • podłogi z płytek w toalecie oraz w korytarzu (ok. 25 m2) oraz schodach ( 6 sztuk),
 • malowanie ścian i sufitu (skrobanie, gruntowanie, tynkowanie, gruntowanie i malowanie - 70 m2).

Oferenci mogą dokonać wizji lokalnej w/w pomieszczeń, w których będą prowadzone prace remontowe po wcześniejszym uzgodnieniu, nr telefonu 76-871-14-10                    od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA: do dnia 25 marca 2023 r.

OCZEKIWANE ZASADY PŁATNOŚCI:  

Zamawiający określa termin zapłaty przedłożonych przez Wykonawcę faktur na 14 dni od daty ich otrzymania.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

Zamawiający wymaga :

 1.  udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i urządzenia zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;
 2. odbioru końcowego robót  w formie protokołu zdawczo-odbiorczego;
 3. stosowania materiałów, w tym min. materiałów budowlanych i urządzeń  odpowiadających wymaganiom Polskich Norm oraz obowiązującym przepisom prawa;
 4. prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p.poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego;
 5. wykonania w cenie oferty obowiązków wytwórcy, posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywóz powstałych odpadów oraz ich utylizację;
 6. uporządkowanie budynku oraz terenu wokół niego po zakończeniu robót budowlanych.

KRYTERIA OCENY OFERT: 100 % cena

WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW JAKIE POWINIEN PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCA:

 1. W przypadku, jeżeli ofertę zatwierdził w imieniu Wykonawcy jego pełnomocnik konieczne jest załączenie do niej dokumentu potwierdzającego jego umocowanie do tej czynności (np. pełnomocnictwo).
 2. Wykonawca do oferty powinien załączyć  oświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami z tytułu podatków, składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy zawartej z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenia  od ryzyk budowlanych na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia brutto określona przez niego w ofercie. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie doręczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia umowy.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:Termin składania ofert : 19 lutego 2024 r. do godz. 15.00

 1. W treści oferty należy podać cenę netto i brutto oraz wysokość podatku VAT.
 2. Ofertę składaną osobiście, kurierem lub pocztą należy umieścić w zamkniętej, zaklejonej ofercie z dopiskiem „ Oferta-remont pomieszczeń piwnica ul. Starojaworska 7”
 3. Oferty należy składać :
 4. osobiście, kurierem lub pocztą na adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,  59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7
 5. elektronicznie na adres : pcprjawor@poczta.fm 

INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY :

 1. Postępowanie prowadzone na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert  może zostać unieważniona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bez podania przyczyn, jeżeli uzna on, że udzielenie zamówienia na warunkach określonych w w/w zaproszeniu nie leży w interesie Zamawiającego;
 2. Postępowanie  prowadzone na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert może zostać zakończone bez wyboru wykonawcy jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy sumę środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację wskazanego w niniejszym zaproszeniu przedmiotu zamówienia.

KLAUZULA RODO

Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w ramach prowadzonego na podstawie niniejszego zaproszenia postępowania o udzielnie zamówienia  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym skontaktować się można pod adresem email m.watrucka@pcpr-jawor.pl , lub telefonicznie tel. 76-871-14-10 wew. 18
 3. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska, posiadanych uprawnień zawodowych będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert, przygotowania i realizacji umowy z Wykonawcą, któremu Zamawiający udzieli zamówienia;
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania;
 6. Osobom, których dane będą przetwarzane w celu i zakresie opisanym w pkt. 3  przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania;
 7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2);
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia przez Zamawiającego oraz zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą wybranym w wyniku tego postępowania;
 9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Informacje

Liczba wyświetleń: 109
Utworzono dnia: 12.02.2024
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Wytworzono:
I.A.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 12.02.2024 14:04, Administrator
  Edycja strony: ZAPYTANIE OFERTOWE REMONT POMIESZCZEŃ
 • 12.02.2024 13:55, Administrator
  Dodanie strony: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze