Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE 

O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

 

Znak sprawy: PCPR.ZP.SJ.2/2023

 

Zamawiający:  Powiat Jaworski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.

„Usunięcie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  i przeciwpożarowych w budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze

 stwierdzonych w związku zmianą dla tego budynku kategorii zagrożenia ludzi ze względu na bezpieczeństwo pożarowe”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty na parterze, II i III piętrze budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze, będącego siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie         w Jaworze. Zakres robót wynika z zaleceń dotyczących poprawy stanu  ochrony przeciwpożarowej i obejmuje następujące rodzaje robót:

 1. wyposażenie skrzydeł drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną,  w urządzenia do ich samoczynnego przymykania; montaż samozamykaczy w drzwiach       w ilości 52 sztuk,
 2. zabezpieczenie stropów w trzech pomieszczeniach i korytarzu na parterze budynku,  o łącznej powierzchni 131,50 m2, wg. systemu do odporności ogniowej REI60 oraz malowanie pomieszczeń, w których będą wykonywane prace,
 3. wykucie w ścianie otworu oraz wstawienie 1 sztuki drzwi przeciwpożarowych o szerokości 90 cm w pomieszczeniu biurowym na parterze,
 4. montaż 2 hydrantów – na parterze budynku.

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA:    do dnia 31 grudnia 2023 r.

OCZEKIWANE ZASADY PŁATNOŚCI:  

Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w częściach w terminach ustalonych z Wykonawcą, któremu powierzy realizację zamówieniaz zastrzeżeniem, że ostatnia rata zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

Zamawiający określa termin zapłaty przedłożonych przez Wykonawcę faktur do 14 dni od daty ich otrzymania.

 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

Zamawiający wymaga:

 1.  udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i urządzenia zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
 2. odbioru częściowego i końcowego robót  w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 3. stosowania materiałów, w tym min. materiałów budowlanych i urządzeń  odpowiadających wymaganiom Polskich Norm oraz obowiązującym przepisom prawa,
 4. prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p.poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego,
 5. wykonania w cenie oferty obowiązków wytwórcy, posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywóz powstałych odpadów oraz ich utylizację;
 6. uporządkowanie budynku oraz terenu wokół niego po zakończeniu robót budowlanych.

KRYTERIA OCENY OFERT: 100 % cena

WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW JAKIE POWINIEN PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCA:

 1. w przypadku, jeżeli ofertę zatwierdził w imieniu Wykonawcy jego pełnomocnik, konieczne jest załączenie do niej dokumentu potwierdzającego jego umocowanie                 do tej czynności (np. pełnomocnictwo),
 2. wykonawca do oferty powinien załączyć  oświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami z tytułu podatków, składek ubezpieczenia społecznego                                  oraz wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy zawartej z nimumowy na wykonanie przedmiotu zamówienia  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenia od ryzyk budowlanych na kwotę nie niższą                             niż kwota wynagrodzenia brutto określona przez niego w ofercie.  Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie doręczyć Zamawiającemu  nie później niż w dniu zawarcia umowy.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :

 1. Termin składania ofert: 13 grudnia 2023 r. do godz. 15.00
 2. W treści oferty należy podać cenę netto i brutto oraz wysokość podatku VAT.
 3. Ofertę składaną osobiście, kurierem lub pocztą należy umieścić w zamkniętej, zaklejonej ofercie z dopiskiem „Oferta - zabezpieczenia przeciwpożarowe                             ul. Starojaworska 7”
 4. Oferty należy składać:
 5. osobiście, kurierem lub pocztą na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,

59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7

 1. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY :
 1. postępowanie prowadzone na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert  może zostać unieważnione przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bez podania przyczyn, jeżeli uzna on, że udzielenie zamówienia na warunkach określonych w w/w zaproszeniu nie leży w interesie Zamawiającego,
 2. postępowanie  prowadzone na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert może zostać zakończone bez wyboru wykonawcy jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy sumę środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację wskazanego w niniejszym zaproszeniu przedmiotu zamówienia.
 1. KLAUZULA RODO

Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w ramach prowadzonego na podstawie niniejszego zaproszenia postępowania o udzielnie zamówienia  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym skontaktować się  można pod adresem email m.watrucka@pcpr-jawor.pl lub telefonicznie  tel. 76-871-14-10 wew. 18,
 3. dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska, posiadanych uprawnień zawodowych będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert, przygotowania i realizacji umowy z Wykonawcą, któremu Zamawiający udzieli zamówienia,
 4. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 5. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania,
 6. osobom, których dane będą przetwarzane w celu i zakresie opisanym w pkt. 3  przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania,
 7. w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2),
 8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia przez Zamawiającego oraz zawarcia i realizacji umowy                         z Wykonawcą wybranym w wyniku tego postępowania,
 9. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Załączniki:

ogł. 3

Utworzono dnia 06.12.2023, 15:30

ogł. 2

Utworzono dnia 06.12.2023, 15:30
ogł. 2

Załącznik

Utworzono dnia 06.12.2023, 15:29

Informacje

Liczba wyświetleń: 148
Utworzono dnia: 06.12.2023

Historia publikacji

 • 06.12.2023 15:30, Administrator
  Dodanie załącznika: ogł. 3
 • 06.12.2023 15:30, Administrator
  Dodanie załącznika: ogł. 2
 • 06.12.2023 15:29, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze