Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Projekt dokumentacji technicznej na wymianę pieca c.o oraz instalacji c.o

Jawor, dnia 15 lipca 2021 r.

PCPR.ZP.SJc.o.1/2021

 

ZAPROSZENIE DO  SKŁADANIA OFERT

 

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 tysięcy złotych  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, plan BIOZ jeżeli będzie wymagany ,specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia w przypadku jeżeli w toku prac nad dokumentacją dokonanie tych czynności okaże się niezbędne w świetle prawa dla zadania pn. Remont wraz z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze  na nową siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze – Etap I  wymiana instalacji  c.o. wraz z kotłem”. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach wykonania i rozliczenia zlecenia znajdują się w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.    

                Z uwagi na konieczność realizacji w/w zadania do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonawca dokumentacji zostanie wybrany z uwzględnieniem wysokości oferowanej ceny oraz oferowanej długości terminu wykonania dokumentacji. 

                Oferty zawierające cenę brutto za usługę oraz proponowany przez Państwa termin realizacji prosimy przesyłać na adres  e-mail : pcprjawor@poczta.fm w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

                Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamówienia, ale nie odpowiadają Państwu warunki określone w projekcie umowy to prosimy o kontakt w celu negocjacji ewentualnych zmian w projekcie umowy.

                Informujemy, że oferty można również składać pisemnie faksem na numer 76-871-14-10 lub osobiście w wersji papierowej z podpisem i danymi kontaktowymi oferenta w siedzibie PCPR w Jaworze od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert z projektem umowy

Utworzono dnia 19.07.2021, 10:41

Informacje

Liczba wyświetleń: 680
Utworzono dnia: 19.07.2021
Dokument wprowadził:
Marta Wątrucka

Historia publikacji

 • 19.07.2021 10:43, Marta Wątrucka
  Edycja strony: Projekt dokumentacji technicznej na wymianę pieca c.o oraz instalacji c.o
 • 19.07.2021 10:42, Marta Wątrucka
  Edycja strony: Projekt dokumentacji technicznej na wymianę pieca c.o oraz instalacji c.o
 • 19.07.2021 10:41, Marta Wątrucka
  Dodanie załącznika: Zaproszenie do składania ofert z projektem umowy

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze