Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Informacja o wyniku procedury zapytania ofertowego.

Jawor, dnia 21 lutego 2024  r.

PCPR.ZP.SJ7.1/2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zamawiający informuje, że w regulaminowej procedurze zapytania ofertowego na zadanie

pn.  „Remont pomieszczeń położonych w piwnicy budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze”,                                             

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez AGADOM sp. z o.o  

z siedzibą pod adresem 59-400 Jawor , ul. Myśliborska 13 z ceną  53 578,80 zł brutto.  

Wyboru oferty dokonano na podstawie następujących kryteriów: 

Cena– 100 %

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta, która została wybrana spełniła wszystkie warunki określone przez Zamawiającego  w zaproszeniu do składania ofert,

a cena zaproponowana przez wybranego Wykonawcę za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia

była najniższa spośród złożonych ofertach.  

Informacja o odrzuconych ofertach

W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Izabela Aniołek

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Informacje

Liczba wyświetleń: 105
Utworzono dnia: 21.02.2024
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Wytworzono:
I.A.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 21.02.2024 14:52, Administrator
  Edycja strony: Informacja o wyniku procedury zapytania ofertowego.
 • 21.02.2024 14:50, Administrator
  Edycja strony: Informacja o wyniku procedury zapytania ofertowego.
 • 21.02.2024 14:49, Administrator
  Dodanie strony: Informacja o wyniku procedury zapytania ofertowego.

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze