Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej

Jawor, dnia 19 października 2021 r.

PCPR.ZP.SJc.o.2/2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 tysięcy złotych,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej

(projekt, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, plan BIOZ jeżeli będzie wymagany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przewidziane prawem zgody i zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenie na budowę)

dla zadania pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej ”.

Budynek przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Zadanie jest elementem prac remontowo-adaptacyjnych związanych z planowanym przeniesieniem do budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, co wiąże się z koniecznością zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym w różnym stopniu a w szczególności osobom poruszającym się niesamodzielnie.

W celu zapoznania się z dokumentacją techniczną budynku (aktualna inwentaryzacja budowlana) i/lub dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się pod numerem 76 871-14-11.

Wykonawca dokumentacji zostanie wybrany z uwzględnieniem wysokości oferowanej ceny oraz oferowanej długości terminu wykonania dokumentacji.

Oferty zawierające cenę brutto za usługę oraz proponowany przez Państwa termin realizacji prosimy przesyłać na adres e-mail : pcprjawor@poczta.fm w terminie do dnia 15 listopada 2021 r.

Informujemy, że oferty można również składać pisemnie faksem na numer 76-871-14-11 lub osobiście w wersji papierowej z podpisem i danymi kontaktowymi oferenta w siedzibie PCPR w Jaworze przy ul. Szpitalnej 12a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Informacje

Liczba wyświetleń: 649
Utworzono dnia: 19.10.2021
Dokument wprowadził:
Marta Wątrucka
Dokument opublikował:
Marta Wątrucka
Dokument wytworzył:
Marta Wątrucka
Podmiot udostępniający informację:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Historia publikacji

  • 19.10.2021 11:30, Marta Wątrucka
    Dodanie strony: Dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze