Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

INFORMACJA   O   PRZETWARZANIU   DANYCH   OSOBOWYCH

ZGODNIE   Z   ART.   13   RODO

 1.  

Tożsamość i dane kontaktowe administratora.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze

adres:  59-400  Jawor ul. Starojaworska 7

 1.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych w PCPR

w Jaworze:

Marta Wątrucka

email: pcprjawor@poczta.fm

tel.: 76  871 – 14 – 11 w. 22

59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7

 1.  

Cele przetwarzania danych osobowych.

Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora.

 1.  

Podstawy prawne przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalszej treści RODO

Podstawy prawne legalności przetwarzania danych wynikają z następujących przepisów prawa:

Załącznik do Informacji nr 1.

 1.  

Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, takie jak:

 • przyznawanie świadczeń,
 • dochodzenie należności,
 • ochrony roszczeń,
 • badania naukowe,
 • badania statystyczne.
 1.  

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Współadministratorom, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

 1.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania.

 1.  

Informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści danych

- ich sprostowania,

- ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach opisanych w art. 18 RODO

 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo :

- do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO,

ponieważ dane osobowe są przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO

- do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 3 RODO, ponieważ  dane osobowe są przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO

 

 1.  

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, informacje o prawie do jej cofnięcia; w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 

 1.  

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 1.  

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne,

lecz niezbędne do realizacji kontaktów z PCPR w Jaworze. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.

 

Załącznik do informacji nr 1.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych :

 

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.
 3. Uchwała nr XXIII/103/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
 4. Uchwała Nr XV/93/19 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
 5. Uchwała nr 51/2021 r. Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze , zmienionego uchwała nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.
 6. Uchwała nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 8 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do podpisywania umów, porozumień z zakresy umieszczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wykonywania czynności kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
 7. Uchwała nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 8 października 2015 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z zagranicznych i krajowych źródeł środków zewnętrznych.
 8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 10. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 12. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 14.  Uchwała nr XIX/80/12 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. poz. 1500).

Projekt door to door

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny