Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

PFRON

Rehabilitacja Społeczna.

PCPR w Jaworze realizuje zadania na rzecz osób z niepełnosprawnosciami na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność jest zjawiskiem bardzo powszechnym, występującym na całym świecie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, w jak dużej skali występuje. Różnego rodzaju dysfunkcje uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie ról społecznych, jakie narzuca codzienność. Działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych są odpowiedzią na trudności ograniczające, a często wręcz uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowiskui kontaktowanie się z otoczeniem. Usunięcie istniejących przeszkód oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w otoczeniu pozwala na właściwe funkcjonowanie społeczne i realizację osobistych potrzeb i aspiracji.

Udzielanie wszechstronnego wsparcia w usprawnianiu i integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym  jest jednym z priorytetowych zadań wykonywanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dokonywana jest m.in. przez:

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Przedmioty ortopedyczne są to przyrządy niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Przysługują w zależności od rodzaju przedmiotu raz na 2,3,4 lub 5 lat. W uzasadnionych medycznie przypadkach przyznawane przedterminowo w potwierdzonych zmianach w stanie fizycznym i pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta.

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON.

Ze środków Funduszu, w ramach powyższego zadania, może być dofinansowana usługa tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.                                

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Jesteś osobą niepełnosprawną? Skorzystaj z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Taki wyjazd to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Sprawdź, jak uzyskać

Każda osoba niepełnosprawna, która ma wniosek o skierowanie na turnus od lekarza i orzeczenie o:

 • I lub II stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • niepełnosprawności – jeśli ma mniej niż 16 lat,
 • grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
 • rodzic osoby niepełnosprawnej, która spełnia powyższy warunek – jeśli ta osoba ma mniej niż 18 lat.

Jeśli lekarz dodatkowo zaznaczy i uzasadni we wniosku, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna – można też starać się o dofinansowanie dla opiekuna.

Osoba, która ma być opiekunem, musi spełnić poniższe warunki:

 • nie jest w kadrze na turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga czyjejś opieki,
 • ma więcej niż 18 lat, 
 • ma 16–18 lat – jeśli jest osobą z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka.

Co musisz przygotować

 • wniosek o dofinansowanie do turnusu     
 • kopię swojego orzeczenia, na przykład o stopniu niepełnosprawności,
 • wniosek od lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,

 

 • Wybierz turnus rehabilitacyjny
 • Jeśli organizator nie wymaga zaliczki – zarezerwuj od razu wybrany turnus. Jeśli jej wymaga – poczekaj, aż uzyskasz dofinansowanie i otrzymasz informację, że możesz jechać na ten turnus.
 • Zbierz potrzebne dokumenty.
 • Złóż wniosek o dofinansowanie do turnusu w centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania.
 • Czekaj na list z informacją, czy dostaniesz dofinansowanie.
 • Złóż informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w centrum pomocy rodzinie. Masz na to 30 dni od otrzymania listu albo, jeśli turnus zaczyna się wcześniej – do 21 dni przed turnusem.
 • Do 7 dni centrum pomocy rodzinie sprawdzi ośrodek i organizatora turnusu i przekaże ci informację, czy możesz pojechać na wybrany turnus. Jeśli nie – wybierz inny ośrodek i organizatora. Złóż wtedy nową informację o wyborze turnusu.
 • Zapisz się na wybrany turnus i zapłać.

Cena turnusu zależy od organizatora. Jeśli złożysz wniosek o dofinansowanie – możesz zapłacić mniej. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku i twojej sytuacji dochodowej. Centrum pomocy rodzinie obliczy je dla ciebie.

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Wybierz więc ośrodek i organizatora, który oferuje turnus dla osób z twoimi schorzeniami.

Skorzystaj z centralnej bazy ośrodków i centralnej bazy organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Dzięki temu możesz wyszukać wyjazd według wybranych kryteriów, na przykład rodzaju schorzenia czy adresu.

Nie możesz dostać dofinansowania większego niż faktyczny koszt turnusu.

Dofinansowanie możesz dostać tylko raz w roku kalendarzowym.

 

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz trudności w poruszaniu się? Chcesz skorzystać z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych? Sprawdź, jak to zrobić.

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy – należy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi:

 • wystąpić do wydziału architektury urzędu gminy/dzielnicy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu),
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji złożyć w tym samym urzędzie projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
 • uzyskać pozwolenie na budowę.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Każdy, kto:

 • ma znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 • ma trudności w poruszaniu się, porusza się za pomocą kul,wózka,balkonika, chodzika czterokołowego
 • posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto:

 • ma zaległości wobec PFRON lub
 • był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 8 000 tyś zł
Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia

 

GDZIE I JAKĄ POMOC MOGĄ OTRZYMAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W POWIECIE JAWORSKIM

 

I. STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE, ul. Wrocławska 26 centrala tel/fax 76 729-01-00

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej - Rehabilitacja zawodowa (pokój 3 tel. wew. 109)

 • udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów utworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • inne zadania dot. rehabilitacji zawodowej zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • wydawanie wniosków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (pokój 227 tel. wew. 132)

 • wydawanie skierowań dla dzieci niepełnosprawnych do indywidualnego toku nauczania;

II. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE, ul.Starojaworska 7

(tel/fax 76 871-14-11 wew. 12)

 • dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,
 • dofinansowanie osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się,
 • wydawanie wniosków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 • inne programy celowe - rehabilitacji społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,;

III. POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE, ul. Strzegomska 7 (tel.  76 729-11-00)

Dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne.

 • pośrednictwo pracy
 • przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych; ""
 • udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • doradztwo zawodowe w zakresie zmiany zawodu, kierunku przekwalifikowania zawodowego;
 • Klub Pracy
 • Dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne:
 • prace interwencyjne

IV. URZĄD MIEJSKI W JAWORZE, Rynek l centrala tel. 76 870-20-21

 1. Wydział Gospodarki Komunalnej
 • osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego zwiększa się powierzchnię normatywną o 10 m2.

V. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE, ul. Legnicka 12, tel 76 870 33 87

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • dowożenie obiadów do domu , dla osób które nie mogą zapewnić sobie gorących posiłków,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna,
 • częściowe dofinansowanie w formie zasiłku jednorazowego osobom niepełnosprawnym, które uzyskały sprzęt ortopedyczny lub pomoc specjalistyczną za pełna lub częściową odpłatnością;
 • zasiłek jednorazowy na pokrycie części lub całości leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży itp

 VI. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE  tel 76 871-80-97

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna,
 • częściowe dofinansowanie w formie zasiłku jednorazowego osobom niepełnosprawnym, które uzyskały sprzęt ortopedyczny lub pomoc specjalistyczną za pełna lub częściową odpłatnością;
 • zasiłek jednorazowy na pokrycie części lub całości leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży itp. 

VII. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PASZOWICACH (tel. 76 870-11-23, wew. 22)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna. 

VIII. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄDROŻU WIELKIM (tel. 76 887-46-42)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy;
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia (oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna;
 • częściowe dofinansowanie w formie zasiłku jednorazowego osobom niepełnosprawnym, które uzyskały sprzęt ortopedyczny lub pomoc specjalistyczną za pełna lub częściową odpłatnością;
 • zasiłek jednorazowy na pokrycie części lub całości leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży itp.

IX. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJOWIE (tel. 76 872-83-98)

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • dowożenie obiadów do domu , dla osób które nie mogą zapewnić sobie gorących posiłków,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia ( oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna.

X. GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLKOWIE, tel. (75) 741-33-75

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa przysługuje zasiłek stały wyrównawczy,
 • osobie niepełnosprawnej (pełnoletniej) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia ( oraz powstałego w trakcie nauki) przysługuje renta socjalna,
 • częściowe dofinansowanie w formie zasiłku jednorazowego osobom niepełnosprawnym, które uzyskały sprzęt ortopedyczny lub pomoc specjalistyczną za pełna lub częściową odpłatnością,
 • zasiłek jednorazowy na pokrycie części lub całości leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży itp.

XI. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,    

Plac Słowiański 1, 59-220 LEGNICA,

Dla mieszkańców powiatu jaworskiego starających się o nadanie stopnia niepełnosprawności (grupy inwalidzkiej) 

TEL. 76-724-35-16. 

XII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI, UL. SZEWSKA 6/7, 50-053 WROCŁAW, TEL. (071) 346-74-40.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ).

WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia odbywają się w pracowniach: artystycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, technicznej, ceramicznej, informatyczno-technicznej, umiejętności społecznych.

 

Projekt door to door

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny