Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

PFRON

Rehabilitacja Społeczna.

PCPR w Jaworze realizuje zadania na rzecz osób z niepełnosprawnosciami na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność jest zjawiskiem bardzo powszechnym, występującym na całym świecie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, w jak dużej skali występuje. Różnego rodzaju dysfunkcje uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie ról społecznych, jakie narzuca codzienność. Działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych są odpowiedzią na trudności ograniczające, a często wręcz uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowiskui kontaktowanie się z otoczeniem. Usunięcie istniejących przeszkód oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszania się w otoczeniu pozwala na właściwe funkcjonowanie społeczne i realizację osobistych potrzeb i aspiracji.

Udzielanie wszechstronnego wsparcia w usprawnianiu i integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym  jest jednym z priorytetowych zadań wykonywanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dokonywana jest m.in. przez:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Przedmioty ortopedyczne są to przyrządy niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Przysługują w zależności od rodzaju przedmiotu raz na 2,3,4 lub 5 lat. W uzasadnionych medycznie przypadkach przyznawane przedterminowo w potwierdzonych zmianach w stanie fizycznym i pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta.

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON.

Ze środków Funduszu, w ramach powyższego zadania, może być dofinansowana usługa tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.                                

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Ma na celu poprawę psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, rozwój umiejętności społecznych uczestników, m.in.: przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych uczestników, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w różnorodnych zajęciach indywidualnych i grupowych przewidzianych programem.

Do korzystania są uprawnione dzieci oraz osoby dorosłe legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna może również ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna, wyłącznie na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarza.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ).

WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia odbywają się w pracowniach: artystycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, technicznej, ceramicznej, informatyczno-technicznej, umiejętności społecznych.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

PROJEKT