Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

zapytanie ofertowe ppoż - korekta

Utworzono dnia 26.06.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE  O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

Znak sprawy: PCPR.ZP.JS.2/2024

Zamawiający:  Powiat Jaworski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zaprasza do składania ofert  na wykonanie zamówienia pn. ”Prace remontowe poprawiające bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaworowy Start”  w Jaworze przy ul. Piastowskiej 12”

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 12  w Jaworze - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  ,,Jaworowy Start” w  Jaworze.

W ramach robót należy wykonać:

 • położenie wykładziny podłogowej w pomieszczeniach budynku spełniającej normy trudnopalności - 240 m2 , w tym 104 mpodłogi, przed położeniem wykładziny, należy zabezpieczyć płytami o właściwościach przeciwpożarowych,
 • obłożenie wykładziną podłogową schodów wewnętrznych,
 • montaż drzwi przeciwpożarowych - 2 szt.,
 • wymiana hydrantów wewnętrznych na hydranty wewnętrzne ø 25 z wężem płasko składanym - 3 szt.

Oferenci mogą dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których będą prowadzone prace remontowe po wcześniejszym uzgodnieniu, nr telefonu 76-871-14-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 1. PLANOWANY TERMIN WYKONANIA: do dnia 31 sierpnia 2024 r.
 1. OCZEKIWANE ZASADY PŁATNOŚCI: Zamawiający określa termin zapłaty przedłożonych przez Wykonawcę faktur na 14 dni od daty ich otrzymania. 
 2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

Zamawiający wymaga:

 •  udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i urządzenia zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
 • odbioru końcowego robót  w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • stosowania materiałów, w tym min. materiałów budowlanych i urządzeń  odpowiadających obowiązującym przepisom prawa, w szczególności przepisom z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p.poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego,
 • wykonania w cenie oferty obowiązków wytwórcy, posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy    z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywóz powstałych odpadów oraz ich utylizację,
 • uporządkowanie budynku oraz terenu wokół niego po zakończeniu robót budowlanych.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT: 100 % cena.
 1. WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW JAKIE POWINIEN PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCA:
 • w przypadku, jeżeli ofertę zatwierdził w imieniu Wykonawcy jego pełnomocnik konieczne jest załączenie do niej dokumentu potwierdzającego jego umocowanie do tej czynności                  (np. pełnomocnictwo),
 • wykonawca do oferty powinien załączyć  oświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami          z tytułu podatków, składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy zawartej  z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenia od ryzyk budowlanych na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia brutto określona przez niego w ofercie. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie doręczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia umowy.
 1. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT :
 • termin składania ofert: 3 lipca 2024 r. do godz. 15.00,
 • w treści oferty należy podać cenę netto i brutto oraz wysokość podatku VAT.
 • ofertę składaną osobiście, kurierem lub pocztą należy umieścić w zamkniętej, zaklejonej ofercie z dopiskiem „Oferta – prace remontowe placówka „Jaworowy Start” w Jaworze,
 • oferty należy składać:
 1. osobiście, kurierem lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,  59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7,
 2. elektronicznie na adres: kontakt@pcpr-jawor.pl
 1. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY :
 • postępowanie prowadzone na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert  może zostać unieważniona przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bez podania przyczyn, jeżeli uzna on, że udzielenie zamówienia na warunkach określonych w w/w zaproszeniu nie leży w interesie Zamawiającego,
 • postępowanie  prowadzone na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert może zostać zakończone bez wyboru wykonawcy jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy sumę środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację wskazanego w niniejszym zaproszeniu przedmiotu zamówienia.
 1. KLAUZULA RODO

Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w ramach prowadzonego  na podstawie niniejszego zaproszenia postępowania o udzielnie zamówienia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym skontaktować się można pod adresem email m.watrucka@pcpr-jawor.pl lub telefonicznie  tel. 76-871-14-10 wew. 18,
 3. dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska, posiadanych uprawnień zawodowych będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert, przygotowania i realizacji umowy z Wykonawcą, któremu Zamawiający udzieli zamówienia,
 4. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa,
 5. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania,
 6. osobom, których dane będą przetwarzane w celu i zakresie opisanym w pkt. 3  przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania,
 7. w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2),
 8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  udziału w postępowaniu  w sprawie udzielenia zamówienia przez Zamawiającego oraz zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą wybranym w wyniku tego postępowania,
 9. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Izabela Aniołek

dyrektor PCPR wJaworze

 

Projekt door to door

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny